I/S Slangerup Grundvandssamarbejde

I området omkring Slangerup indvindes der meget drikkevand, og det er derfor et område med særlige drikkevandsinteresser. Vandværkerne i og omkring Slangerup arbejder sammen i fællesskab om at beskytte grundvandet og dermed fremtidssikre det rene drikkevand for alle. Fællesskabet kaldes Slangerup Grundvandssamarbejde og består af de private vandværker Jørlunde By Vandværk, Jørlunde Østre Vandværk, Slangerup Vandværk og Sundbylille Vandværk samt HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab), der også ind- vinder grundvand og dermed drikkevand fra området. 


I Slangerup Grundvandssamarbejde har vi en vision om, at vi alle skal have drikkevand uden miljøfremmede stoffer. Vandværkerne i Grundvandssamarbejdet gør derfor en særlig indsats for at bevare vores grundvand rent, men vandværkernes grundvandsbeskyttende indsats kan imidlertid ikke stå alene.

Der bliver dannet grundvand overalt – også lige dér, hvor du bor. Du kan derfor aktivt indgå i den grundvandsbeskyttende indsats, og dermed deltage i sikringen af vores fælles rene grundvand og drikkevand – en sikring både for os, vores børn og de fremtidige generationer.


Forsyningen af drikkevand i Danmark er unik, idet der fra det oppumpede grundvand kun fjernes naturlige stoffer, inden det sendes rent ud til forbrugerne. Grundvandet dannes, når regnvand langsomt siver ned gennem jorden. På sin vej igennem jordlagene renses vandet for urenheder, bakterier og eventuelle kemiske stoffer. Men jordlagenes rensning er ikke altid nok, så flere og flere steder i landet er der nu rester af kemikalier og sprøjtemidler i grundvandet.


Vi er glade for vores rene drikkevand. Hvis vi ikke passer på det, kan vandværkerne blive nødt til at lukke nuværende boringer og etablere nye boringer eller i helt specielle tilfælde rense vandet, før det sendes ud til forbrugerne. Disse tiltag er både komplicerede og dyre for vandværkerne og dig som forbruger, hvorfor den bedste løsning er at sikre, at det vand, der siver ned og danner vores grundvand, er rent.

Ting, du kan gøre 

Er du landmand og har marker, der ligger inden for  vandværkernes indvindings- oplande, så overvej evt. mulighederne for omlægning til økologisk drift.


Udnyt muligheden under skovrejsning af Hørup Skov for jordfordeling med et areal uden for området.

Undgå sprøjtemidler i din have - især omkring fliser og grusgange.

Få lukket ubenyttede brønde og boringer i den gamle Slangerup Kommune.

Du bor på dit drikkevand

– hjælp os med at holde det rent

Skovrejsning

Slangerup Grundvandssamarbejde  deltager sammen med HOFOR og Naturstyrelsen i etablering af Hørup Skov, som er under beplantning i området mellem Hørup, Jørlunde og Slangerup. I Hørup Skov vil der ikke blive anvendt gødning, pesticider eller andre miljøfremmede stoffer, der kan skade grundvandet. Hermed skabes der en permanent beskyttelse af grundvandet under den nye skov. Landmænd, der ejer jord inden for den planlagte skovrejsning, har mulighed for at deltage i jordfordelingsprojektet.

Opfordring til haveejere

Find lugejernet eller ukrudtsbrænderen frem og aflever sprøjtemidler og kemikalier på genbrugspladsen. Undgå sprøjtemidler i haven, idet  sprøjtemidler er en hyppig årsag til  forurening af grundvandet. For at undgå at disse miljøfremmede stoffer havner i vores drikkevand skal du undgå at bruge kemikalier, som senere kan skade grundvandet. Vi opfordrer specielt private haveejere til at undgå at bruge sprøjtemidler, når ukrudtet i haverne skal bekæmpes - især på gangstier, fortove, terrasser og i indkørsler, hvor der er mere sparsomt med mikroorganismer, der kan nedbryde en del af de giftige stoffer. Ukrudt kan godt håndteres uden brug af kemikalier, og ved at undgå sprøjtemidler, hjælper du ikke kun med at beskytte grundvand og drikkevand, du skaber også en have, der er sundere for både børn, voksne og dyr.

Vandsamarbejdet lukker

ubenyttede brønde og boringer

Rundt omkring på gårdspladser, marker og i haver står der mange gamle ubenyttede brønde og boringer.  De kan umiddelbart virke uskadelige, men det har vist sig, at brøndene og boringerne medfører en stor risiko for det rene grundvand - og dermed også for drikkevandet. De gamle brønde og boringer virker som åbne kanaler, hvor regnvand og forurening kan løbe direkte ned i grundvandet - i stedet for at sive langsomt gennem de rensende jordlag. I nogle tilfælde benyttes de ligefrem til henkastning af miljøfarligt affald og andet skrald, hvilket øger risikoen for forurening yderligere. Det er derfor vigtigt, at ubenyttede brønde og boringer lukkes forsvarligt med de rigtige materialer.Ring, hvis du har en ubenyttet brønd eller boring

Slangerup Grundvandssamarbejde tilbyder at sløjfe ubenyttede brønde og boringer i den gamle Slangerup Kommune, idet sløjfningerne prioriteres i forhold til bl.a. risikoen og nærheden af vandværkernes indvindingsoplande. Allerede i 2002 blev de første brøndlukninger gennemført, og i dag har vi lukket over 100 brønde og boringer takket være grundejere, som har kontaktet os.


Vil du høre mere om ordningen, er du velkommen til at kontakte dit lokale vandværk eller ringe til formanden for Slangerup Grundvandssamarbejde.

Tre tips til bekæmpelse
af ukrudt


Hold jorden dækket, da ukrudt kun spirer frem, der hvor det får plads, brug f.eks. bunddække-planter eller træflis.


Bekæmp ukrudt med et skarpt hakkejern, en stiv kost, eller ved at “blanchere” ukrudtet med damp eller  gasbrænder.


Bekæmp ukrudtet på steder med bar jord, på fortove og mellem fliser, mens ukrudtet er småt. På den måde undgår du, at ukrudtet udvikler sit rodnet, og spredningen minimeres, da ukrudtet fjernes, inden det når at sprede frø.